Mūsų įtaka

Pagrindinis „Equite“ tikslas – kurti ilgalaikę vertę mūsų akcininkams ir investuotojams. Šį tikslą galime pasiekti tik derindami puikius finansinius rezultatus su atsakinga ir tvaria verslo praktika, kurioje atsižvelgiama į investuotojus, darbuotojus, verslo partnerius ir visuomenę.

„Equite“ yra prisiėmusi tvaraus investavimo įsipareigojimus. Aplinkos, socialinis ir įmonių valdymas – vadinamieji ESG veiksniai – yra visapusiškai integruoti į kasdienę veiklą visose mūsų verslo srityse.

Aplinkos, socialinė ir valdymo politika
„Equite“ pagrindiniai ESG principai

„Equite“ yra įsipareigojusi kurti ilgalaikę vertę savo akcininkams ir investuotojams. Šį tikslą galime pasiekti tik derindami puikius finansinius rezultatus su atsakinga ir tvaria verslo praktika, kurioje atsižvelgiama į investuotojus, darbuotojus, verslo partnerius ir visuomenę.

„Equite“ yra prisiėmusi tvaraus investavimo įsipareigojimus. Aplinkos, socialinis ir įmonių valdymas – vadinamieji ESG veiksniai – yra visapusiškai integruoti į kasdienę veiklą visose mūsų verslo srityse. ESG procesuose ir procedūrose daugiausia dėmesio skiriama nefinansiniams veiklos rodikliams, susijusiems su įmonės požiūriu į atsakingą investavimą, tvarumą, poveikį visuomenei ir aplinkai, taip pat kitiems etiniams ir įmonių valdymo aspektams.

Atsakingam investavimui, o vėliau ir atsakingam nuosavybės valdymui, būtina tinkama analizė, vertinimas ir rizikos mažinimas. „Equite“ siekia investuoti į bendroves, kurios laikosi atsakingo požiūrio į aplinką, visuomenę ir įmonės valdymą.

„Equite“ pagrindiniai ESG principai, kurie yra reguliariai peržiūrimi, pateikti žemiau.

Atsakomybė už aplinkosaugą
 • Kurti finansinius sprendimus, skatinančius veiksmus klimato kaitos srityje ir darančius kitą teigiamą poveikį aplinkai.
 • Valdyti aplinkosaugos riziką, įskaitant su klimatu susijusią riziką.
 • Iki minimumo sumažinti mūsų fizinių veiklos operacijų poveikį aplinkai.
Socialinė atsakomybė
 • Veikti vadovaujantis geriausiais klientų interesais.
 • Saugoti žmogaus teises.
 • Kurti finansinius sprendimus, gerinančius gyvenimo kokybę ir darančius kitą teigiamą socialinį poveikį.
 • Plėsti ekonomines galimybes bendruomenėse, kuriose vykdome veiklą.
 • Investuoti į savo žmogiškąjį kapitalą.
 • Skatinti įvairovę, lygybę ir integraciją.
Valdymo atsakomybė
 • Kurti griežtos rizikos kontrolės aplinką.
 • Puoselėti skaidrumo ir etiško elgesio kultūrą.
 • Palaikyti veiksmingus lyderystės ir valdymo procesus.
 • Saugoti privatumą ir rūpintis kibernetiniu saugumu.

Be minėtų pagrindinių principų, „Equite“ laikosi šių šešių atsakingo investavimo principų:

 • Įtraukti ESG veiksnius į mūsų investavimo analizės ir sprendimų priėmimo procesus.
 • Būti aktyviais savininkais ir įtraukti ESG veiksnius į mūsų nuosavybės politikas bei praktikas.
 • Siekti, kad subjektai, į kuriuos investuojame, tinkamai atskleistų informaciją apie ESG veiksnius.
 • Skatinti šių principų priėmimą ir įgyvendinimą investavimo sektoriuje.
 • Dirbti kartu, siekiant skatinti šių principų įgyvendinimo efektyvumą.
 •  Teikti ataskaitas apie savo veiklą ir pažangą įgyvendinant šiuos principus.
ESG procedūros
Išsamus patikrinimas prieš investavimą

Prieš įsigydama verslą, „Equite“ komanda išsiaiškina, ar yra kokių nors su ESG susijusių pagrindinių rizikų ar galimybių. „Equite“ taip pat gali pasitelkti profesionalius išorės konsultantus, siekdama padėti įvertinti konkrečią riziką. „Equite“ ESG veiksniai gali būti susiję su konkrečia įmone arba bendri visai pramonės šakai, subsektoriui ar geografinei vietovei ir apimti politinius bei reguliavimo pokyčius. Šios aplinkybės analizuojamos pasitelkiant įvairius šaltinius, įskaitant reguliavimo ir (arba) atitikties dokumentus, investuotojams atskleidžiamą informaciją ir (arba) žiniasklaidos pranešimus. Pasitelkiant teisininkų pagalbą, „Equite“ taip pat įvertina kovos su kyšininkavimu ir korupcija riziką ir siekia įsitikinti, kad bendrovė visiškai laikosi ESG įstatymų ir teisės aktų atitinkamose srityse, pvz., sveikatos ir saugos, darbo ir energijos naudojimo. Šis pradinis ESG vertinimas yra neatsiejama „Equite“ išsamaus patikrinimo ir verslo bendros rizikos bei vertės kūrimo įvertinimo dalis.

Jei išsamaus patikrinimo metu nustatomos reikšmingos ESG problemos ar rizikos, „Equite“ pirmenybę teikia toms, kurios yra reikšmingiausios. Kiekvienu konkrečiu atveju „Equite“ sprendžia, ar reikia atlikti tolesnį vertinimą, ir prireikus gali kreiptis į profesionalius išorės konsultantus, pavyzdžiui, aplinkosaugos ekspertus, dėl nepriklausomos analizės ir ekspertų patarimo.

„Equite“ komanda svarsto, ar rizika (-os) yra nepriimtina (-os), ir dėl to atmeta investavimo galimybę, arba nusprendžia, kad bet kurią nustatytą riziką (-as) reikia spręsti, valdyti ar ištaisyti nuosavybės laikotarpiu. Tais atvejais, kai nustatoma reikšminga ESG rizika ir ji laikoma priimtina, „Equite“ parengia ir su vadovybe suderina prioritetų nustatymo, problemų sprendimo, valdymo ir (arba) ištaisymo planą.

Įgyvendinimo procesas po įsigijimo

„Equite“ portfelio įmonės privalo dalyvauti ESG peržiūros ir stebėsenos procese po įsigijimo. Tai apima „Equite“ ESG portfelio klausimyno užpildymą, kad „Equite“ galėtų patvirtinti arba nustatyti pagrindines ESG rizikas ir galimybes. Užpildytus klausimynus „Equite“ peržiūri, prireikus pasitelkiami išorės konsultantai.

„Equite“ išsamiai įvertina portfelio įmonių esamas politikas, praktikas ir ataskaitas bei nustato, kaip veiksmingai jos komunikuojamos ir įgyvendinamos.

Vykstant šiam peržiūros procesui, „Equite“ komanda glaudžiai bendradarbiauja su portfelio įmonių vadovybe organizuodama pokalbius ir susitikimus, siekiant aptarti ir susitarti dėl svarbiausių tolesnių veiksmų.

Stebėsena po įsigijimo

„Equite“ komanda reguliariai gauna informaciją apie ESG rezultatus ir ją vertina kartu su finansiniais atitinkamų investicijų rezultatais.